Post Image

Son 6 Ay!Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki kanunun, saklanan bilgileri uygun hale getirilmesi için tanıdığı sürenin 2 yıllık sürenin son 6 ayındayız.


Kanun Kimleri Etkiliyor?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanun’da kamu kurumları ile özel kuruluşlar açısından ayrım yapılmamıştır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.


Veri İşlemek Ne Anlama Geliyor?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veri işleme kapsamına girer.


Kanuna Nasıl Uyum Sağlayabilirim?

Veri İşleme İzni

Kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun çerçevesinde rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır. Açık rızanın bu anlamda, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı”nı içermesi gerekmektedir. Diğer mevzuatlardaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Elektronik ortamda alınması da mümkündür.


Beyan Süreci

Kanunun 11. maddesinde ilgili kişinin sahip olduğu haklar düzenlenmiştir. İlgili kişi bu haklarını veri sorumlusuna başvurmak suretiyle kullanacaktır. Buna göre, ilgili kişinin sahip olduğu haklar şunlardır:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Verileri Silinmesi

Kanunun 7. maddesinde, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


2016 Mart Ayından Öncesi Veriler Ne Olacak?

Yürürlük öncesinde işlenen kişisel veriler, yayım tarihini takiben iki yıl içinde uyumlu hale getirilir ya da silinir/anonim hale getirilir.
Kanunun yürürlük maddeleri birlikte incelendiğinde, üç önemli sonuca ulaşılmaktadır:

• Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren işlenen tüm kişisel veriler, veri güvenliğine ve aydınlatmaya ilişkin yükümlülükler de dâhil olmak üzere Kanunda yer alan ilkelere uygun olarak işlenmek zorundadır.
• Kanunda öngörülen idari yaptırımların yürürlüğü altı ay ertelendiğinden, ilk altı ay içerisinde gerçekleşecek ihlaller bakımından bir geçiş süresinin öngörüldüğü kabul edilmektedir.
• Kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce Kanunda yer alan hükümlere aykırı olarak işlenmiş veriler sebebiyle cezai ya da idari sorumluluk doğmayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu verilerin yayım tarihinden itibaren iki yıl içerisinde Kanuna uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Kanun hükümlerine aykırı olan kişisel veriler ise derhal silinmelidir.


Şikâyet Yolları Nelerdir?

Kişiler, kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak adına doğrudan yargı yoluna başvurmanın yanı sıra Kanunla getirilen diğer hak arama yöntemlerini de kullanabileceklerdir. Kanun öncelikli başvurunun kuruma (veri sorumlusu) yapılmasını, 30 gün içerisinde cevap alamadığı durumlarda kurula başvurulmasını istemektedir.


Cezalar Nelerdir?

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezaları verilmektedir.


Kanun ve izin yönetimi süreçlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için formumuzu doldurun sizi arayalım.

Hemen Başvur

İlgili Haberler