Mobildev Politikaları

Mobildev kurumlara verdiği hizmetler kapsamında; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Aracı Hizmet Sağlayıcı ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Veri İşleyen olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik, web sitesi kullanımı ve SPAM politikaları oluşturmuştur.

Webinar / Eğitim Katılımcıları İçin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninde Şirketimiz tarafından düzenlenecek webinar, online ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılacak gerçek kişiler olarak Şirketimizin kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri

Ad Soyad

İletişim Bilgileri

İş E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Mesleki İşlem Bilgileri               

Çalıştığınız Kurum Bilgisi, Unvan Bilgisi,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar [1]

Webinar Esnasında Mikrofon ve Kameranızı Açmanız Halinde Görüntü ve/veya Ses Kaydı Yapabilen Cihazlarla Alınabilecek Kayıtlar


[1] Webinar boyunca MOBİLDEV tarafından ses ve görüntü kaydı alınabilecektir. Katılımcılarımızın görüntü ve ses paylaşımında bulunmayı tercih etmemeleri durumunda, webinar esnasında ekrana gelecek ilgili kutucukta “hayır” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEBİ

Mobildev olarak kişisel verilerinizi yalnızca gerekli olduğu ölçüde, temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde webinarlarımızın ve eğitim etkinlerimizin sizler ve diğer katılımcılarımız için yararlı olabilmesi adına KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) düzenlemesi uyarınca “meşru menfaatimiz” kapsamında,

 • Katılım kayıtlarının oluşturulması,
 • Webinar ve eğitim etkinlikleri kapsamında sorabileceğiniz sorulara cevap verilebilmesi ve katılımcılarınızın webinarlarımızdan beklediği faydaların gerçekleşmesi,
 • Geri bildirimlerinizin ve katılım istatistiklerinin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz katılımcılarımıza yönelik organize edilebileceğimiz sonraki webinarlar için değerlendirilmesi,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik süreçlerinin iyileştirilmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak açık rıza alınması sebebine veya açık rıza alınmaması zorunlu olmayan haller için KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) düzenlemesi uyarınca “meşru menfaatimiz” kapsamında ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için de işlenebilecektir.

Mobildev olarak düzenlendiğimiz eğitim etkinliklerinin ve Webinarların kayda alınması suretiyle herhangi bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmeyeceğimizi bildiririz.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçinde yerleşik yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.

Webinarlarımıza Microsoft Teams veya Zoom uygulamaları aracılığıyla takip etmeniz durumunda anılan uygulamaların işletmecisi olan üçüncü kişiler de kendi amaçları için kişisel verilerinizi işleyebilir. Bu uygulamalar, kendi politikaları kapsamında verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilirler ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler yurtdışında olabilir. Halihazırda bu uygulamaların tamamının sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu uygulamalarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz;

 • Eğitim ve webinar kayıt formları aracılığıyla,
 • Şirketimizden ürün ve hizmet alan işletmelerde/kuruluşlarda görev yapıyor olmanız veya bültenlerimize yaptığınız üyelik kapsamında,
 • Kişisel verileriniz bültenlerimize üyeliğiniz kapsamında bizim kayıtlarımızda yoksa ve webinarlarımıza davetiyenin size mevcut üyelerimizden biri tarafından iletilmiş olması durumunda,

otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak toplanabilecektir.

D. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahilinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla veya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

Mobildev Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikası

Amaç : Mobildev olarak amacımız, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) doğrultusunda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kurallarına uymayı ve ilgili kişilerin haklarını korumayı taahhüt etmektedir.

Esaslar :

 • Kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yönetilmesini,
 • Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,
 • Kişisel verileri sadece veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi,
 • Mobildev sorumluluğunda olan kişisel verileri, sözleşmelerde belirtilen yasal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,
 • Kişisel verilerin güncelliğini sağlamayı,
 • Kişisel verilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı,
 • Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,
 • Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar verileri muhafaza etmeyi,
 • Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmayı,
 • İç ve dış konularda yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmayı,
 • Süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkililerini sürekli takip etmeyi,
 • Kişisel Veri Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakların ayrılmasını temel politikalarımız olarak benimseriz.
KVKK Bildirimlerimize https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.
Bilgi Güvenliği Politikası

Mobildev olarak amacımız, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak, kendimize ve paydaşlarımıza ait her tür bilgi varlığının, faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği yerleşkelerin ve kurumsal bilgi işleme süreçlerimizin güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için:

• Bilgi güvenliği konularında yasaların, standartların ve kurumsal politika ve prosedürlerimizin öngördüğü şartlarını yerine getirmeyi ve aşmayı,

• Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılandığı ISO/IEC 27001 Standardı’na uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletmeyi,

• Bilgi varlıklarını korumak için mevcut en iyi uygulamaları temel alarak varlıkların saklanması, aktarılması, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altında tutmayı,

• Görevler ayrılığı prensibi ile bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek sürdürülmesine yönelik süreç içi kontrolleri kurmayı ve işletmeyi,

• Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerinin tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurmayı ve politika ve prosedürlerin uygulamaya konmasında gereken kaynağı ve eğitimi sağlamayı,

• Mobildev Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyum ve sürekli iyileştirmeyi gözetmek için kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve sonuçlarını Üst Yönetim seviyesinde dikkate almayı,

• Tedarikçi ve İş Ortağı seçiminde Bilgi Güvenliği performansını dikkate almayı ve kendileri ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında iş birliği içinde olmayı, • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konularında resmi kurum ve kişiler ile ilgili yapıcı çalışmalar içinde yer almayı,

• Bilgi güvenliğinin ihlallerine ilişkin tespit ve raporlamaların yapılabilmesi ve ihlallere en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli örgütsel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamayı,

• Bilgi güvenliği ihlallerinde gerekli yaptırımları icra etmeyi taahhüt etmekteyiz.

İSYS İş Sürekliliği Yönetimi

"Önce insan" Sloganı ile başlayan iş sürekliliği yönetim sisteminin amacı;

Mobildev, iş sürekliliği yönetim sistemi politikası çerçevesinde, olağanüstü bir durumda tüm kritik süreç ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için güncel kurtarma planları oluşturmayı, gerekli kaynakları sağlamayı ve tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek, sürekli iyileştirmeyi esas alır.

Bu amacımız doğrultusunda;

 • Tanımlanan hedef ve performansları gözden geçirir,
 • İş süreçlerimizi etkin kılar ve sürekli yenilenen ve iyileştiren bir şirket olmayı taahhüd ederiz. . Kuruluş faaliyetlerinin, ilgili standartlar, müşteri şartnameleri, yasa ve yönetmeliklerin yanısıra, yerel gerekliliklere uyumunu sağlarız.
 • Çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak, onların sosyal ve sağlık durumlarını korumak önceliğimizdir.
 • Olağanüstü durumlarda kurtarma faaliyetlerini etkin olarak koordine etmek, yürütmek, masraf ve zararları minimum düzeyde tutmak için planlar hazırlarız. . Ekiplerimizdeki her üyenin gelişimine katkıda bulunmak, yetkinliklerini arttırmak ve iş sürekliliği bilincinin benimsenmesi için gerekli olan eğitimleri sağlarız.
 • Çalışma ortamında, her geçen gün ilerleyen teknolojinin getirdiği sigortalanamayan riskleri öngörmek için, risk analizleri yapar ve en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yürütürüz.
 • Olağanüstü durumlarda şirket içi ve dışı iletişimi, medya ile olan ilişkileri kontrol altına alarak , ortaklarımızı doğru ve hızlı şekilde bilgilendirerek firma imajına zarar gelmemesini sağlarız.
 • Yaptığımız tatbikatlar, olağanüstü durumlara karşı güvenilir tepki oluşturmamızı ve iyileştirme fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlarız.
 • Olağanüstü durumlarda, daha önce belirlenen planlara uygun alternatif çözümleri devreye alır ürün ve hizmetin devamını sağlarız.
Ticari Gizlilik Politikası

MÜŞTERİLERİMİZİN ve İş ORTAKLARIMIZIN rızası olmaksızın aramızdaki sözleşmelere konu hizmetlerin ve ürünlerin hazırlık ve ifası aşamalarında MÜŞTERİLERİMİZİN/İŞ ORTAKLARIMIZI ve/veya bunların hissedarı olduğu tüm şirket, ortaklık ya da ortak girişimler ile ilgili olarak geliştirilen, açıklanan veya tarafımıza emanet edilen bilgileri ve verileri gizli tutmayı ve yasal yükümlülükler saklı kalmak üzere MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN haricinde hiçbir gerçek ve tüzel kişi, şirket ya da kuruluşa açıklamamayı kabul ve taahhüt ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ tarafından ilgili sözleşmeler kapsamında tarafımıza, bayilerimze, çalışanlarımıza açıklanan her türlü mali, ticari ve finansal bilgiler, marka, ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan diğer her türlü bilgi ile sözleşme kapsamında öğreneceğimiz yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgileri, MÜŞTERİ / İŞ ORTAĞI ve piyasa bilgilerinin “gizli bilgi” olduğunu beyan ve kabul ederiz.

”Bilgi/Veri” kavramının bayilerimiz, çalışanlarımız ile MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN yetkilileri, çalışanları ya da temsilcileri tarafından geliştirilen veya tasarlanan her türlü plan, proje, yazılım, görsel içerik, test sonucu, şartname, rapor, know-how vb. anlamına da geldiğini beyan ve kabul ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZ ve İŞ ORTAKLARIMIZ ile aramızda akdedilen sözleşmeler kapsamındaki işler ile üçüncü şahıslara verilecek hizmetler arasında sözleşme süresi boyunca herhangi bir menfaat çatışması ya da haksız rekabet meydana gelmesine mahal vermeyeceğimizi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğimizi de kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgimiz dahilindeki gizli bilgi ya da verileri MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak gerekli gördüğü amaçlar dışında rızaları olmaksızın başka hiçbir amaçla kullanmayacağımızı, paylaşmayacağımızı ve ifşa etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Gizli bilgi ve verileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, yasal yükümlülüklerimiz ve sözleşmelerin izin verdiği durumlar saklı kalmak üzere hangi suretle olursa olsun herhangi bir 3. kişiye kesinlikle vermemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme’nin amaçları dışında kullanmamayı gizli bilgi ve verileri MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN rızaları bulunmak kaydıyla ancak zorunlu hallerde ve işin gereği olarak bunları öğrenmesi gereken bayilerimize, danışmanlarımıza ve onların çalışanlarına vermeyi bilginin gizliliği hususunda da söz konusu bayi ve danışmanlar ile onların çalışanlarını yazılı olarak uyarmayı ve personelimizin, bayilerimizin, danışmanlarımızın ve onların çalışanlarının Gizlilik Politikası’nda yer alan yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde ilgili hakkında gerekli yaptırımı uygulayacağımızı veya uygulanması hususunda hukuki yollara başvuracağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Sözleşmelerin herhangi bir surette sona ermesi veya Sözleşmeler kapsamındaki işlerle ilgili işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda uhdemizde bulunan gizli bilgi ve veriler ile bunlara ilişkin her türlü yazı, görsel, yazılım, grafik, tablo veya şemayı üzerinde olduğu belge, disket veya diğer eşya ile beraber MÜŞTERİLERİMİZİN ve İŞ ORTAKLARIMIZIN talebi üzerine bir tutanak ile derhal iade etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri ve Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. MOBİLDEV kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu metinde MOBİLDEV ile hizmet sözleşmesi imzalamış gerçek kişi, şahıs şirketi, tüzel kişi müşterilerin ve bu kapsamdaki potansiyel müşteri adaylarının çalışanı, kanuni temsilcisi veya vekili olarak MOBİLDEV’in kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

A. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, MOBİLDEV veya Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda gerçek kişi, şahıs şirketi müşteriler ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları, kanuni temsilcileri veya vekilleri ile bu kapsamdaki potansiyel müşteri adaylarının ve ilgililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, çağrı merkezinde tutulan ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi müşterinin finansal bilgileri işlenmektedir.
B.1 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
MOBİLDEV tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ad, soyad, imza, çalıştığı kurumun unvanı, kurumdaki görevi, telefon numarası (sabit), telefon numarası (mobil) ve kurum e-postası gibi bilgilerinizi işlemekteyiz. Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya, Chatbot ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, sosyal medya hesabınız, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep şikayetinizle ilgili veya talep şikayetinizin sonuçlandırılması için log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekteyiz.
B.2 Ürün/Hizmet Satışı ve Sonrası Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla
MOBİLDEV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satın alma ve satın alma sonrası faaliyetleri kapsamında;
 • Ürün/Hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Ürün ve hizmetlere dair kurulum her türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve denetlenmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla
ad, soyad, imza, çalıştığı kurumun adı, kurumdaki görevi, telefon numarası (mobil), kurum e-postası, telefon numarası (sabit), kişisel e-posta adresi, faks numarası, adres, görüşme tipi ve iletişim zamanı gibi bilgilerinizi işlemekteyiz.
B.3 Ticari İletişim İzni Verilmesi Halinde
MOBİLDEV’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni (açık rıza) vermeniz halinde, MOBİLDEV tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta, Çağrı Merkezi vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.
B.4 Yasal Yükümlülükler ve Şirket içi Faaliyetler Amacıyla
Mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, MOBİLDEV ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, çağrı merkezi ses kayıtlarınız, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, Kullanıcı ID, IP adresi, güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgilerinizi,

Çevrimiçi Ziyaretçi bakımından ise bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) verilerinizi işlemekteyiz.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerinizi işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;
 • Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim gibi) alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi, bayiler vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve MOBİLDEV’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ile kurum ve kuruluşlara,
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,
 • Site ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
 • D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi;
  • MOBİLDEV ile imzaladığınız hizmet sözleşmeleri ve kullanıcı üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
  • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
  • MOBİLDEV tarafından sunulan hizmetlerin, Site’nin ve Mobil Uygulamalarınınn kullanımı kapsamında şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
  • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

  E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

  Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahlinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla veya https://www.mobildev.com/’dan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

  a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda;
  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,
  yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin çağrı merkezini aramak suretiyle paylaşmış olduğunuz adınız soyadınız, iletişim bilgileriniz ve ses kaydınız şeklindeki kişisel verileriniz;

  a) Size doğru hitap edilebilmesi,
  b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  c) Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

  Belirtilen kişisel veriler yasal yükümlülükler saklı kalmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Belirtilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esentepe Mh.D100 Güney Yan Yol Cd.Lapis Han N:25 D:147-151 Kartal / Istanbul adresine yazılı olarak veya Tebliğ’de belirtilen diğer usullere Şirketimize iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.mobildev.com adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

  Çerez (Cookies) Aydınlatma Metni

  İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

  İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin elektronik cihazınıza (PC, Laptop, Telefon vb.) yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine ilgili panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

  A. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

  1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

  2. Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

  3. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

  3.1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin düzgün ve güvenli şekilde çalışabilmesi ile talep edilen bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma vb.) yerine getirilebilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

  3.2. Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

  3.3. Performans Çerezleri :Performans çerezleri, internet sitemizi görüntüleyen kişi sayısı internet sitemizin trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde internet sitemizdeki bölümlerden hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve internet sitemizin trafiğini optimize edebiliriz.

  3.4. İşlevsel (Fonksiyonel) Çerezler:Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

  B. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

  I. Zorunlu Çerezler; İnternet sitemizin düzgün ve güvenli şekilde çalışabilmesi ile talep edilen bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma vb.) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmakta olan bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir

  II. Hedefleme ve Reklam Çerezleri; ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

  III. Performans Çerezleri; Bu çerezler sayesinde internet sitemizdeki bölümlerden hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve internet sitemizin trafiğini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

  IV. İşlevsel (Fonksiyonel) Çerezler; internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

  İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler bu sayfada yer alan tabloda yer almaktadır:

  C.TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

  İnternet sitemizde bu linkte yer alan tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz

  -Google Chrome
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

  -Mozilla Firefox
  Masaüstü Firefox sürümünde Gelişmiş İzlenme Koruması | Firefox Yardımı (mozilla.org)

  -Safari
  https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

  -Opera
  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

  D.İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

  İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da Tebliğ’de belirtilen diğer usuller ile iletebilir.

  Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  MOBİLDEV İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KANUN UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. MOBİLDEV kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu metinde MOBİLDEV ile işe alım ve istihdam sürecinin gerçekleştirilebilmesi için MOBİLDEV’in kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

  A. TANIMLAR

  İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, MOBİLDEV veya Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir

  B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

  MOBİDEV’e yaptığınız iş başvuruları kapsamında aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • Kimlik Verileri: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, adli sicil bilgileri, T.C veya yabancı kimlik numarası, medeni hal durumu, eş ve çocuk bilgileri;
  • İletişim Verileri : ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, skype, zoom vb. kullancı adı;
  • Eğitim ve Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: eğitim bilgileri, burslar, başarı ödülleri, önceki iş tecrübeleri, ruhsatlar ve sertifikalar ve diğer özgeçmiş bilgileri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz MOBİLDEV tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
  • Yaptığınız başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işe alım süreçlerinin ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Beyan edilen kişisel verilerin ve bilgilerin teyit ve kontrol edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi

  C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  İşbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileriniz; yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla anılan kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilecektir.

  D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi;

  • Vereceğiniz “açık rıza”,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri” için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz. 

  E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

  Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahlinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

  a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

  yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  SLA Hizmet Seviyesi Taahhüdümüz

  Mobildev tarafından verilen/verilecek hizmet ve servisler ile ilgili olarak, İlgili hizmet servis sözleşmelerinde eklenebilecek servise özel maddeler haricinde Mobildev aşağıda belirtilen taahhütleri vermektedir.

  Mobildev, Firma'nın kullanıcı kaynaklı sorunlarının çözümü için Hafta içi 08:00-19:00 saatleri arasında, cumartesi günleri 9:30-17:30 saatleri arasında destek verecek bir Müşteri Destek hattı sağlayacaktır.

  Plansız ve anlık Bakım çalışmaları mümkün olan en kısa süre içinde ve 2 (iki) iş gününü aşmayacak şekilde duyurulacaktır.

  Mobildev, kendisinden kaynaklı her türlü sorunu aciliyet durumuna göre aşağıda belirtilen sürelerde çözüme kavuşturacaktır. Sorunlar Firma’dan kaynaklanan herhangi bir durum nedeniyle belirtilen sürelerde çözüme kavuşturulamadığında Mobildev’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


  Acil Durum Seviyesi Sebepler Hedeflenen Çözüm Süresi
  Kritik (öncelik 1) Sistem/servis kaybı veya kritik hataları içeren ve tüm kullanıcıları veya çoğu kullanıcıyı etkileyen hatalardır. Eğer ciddi finansal etkisi var ise veya itibara zarar verme riski var ise yine 1. seviye olarak sınıflandırılır. Mesai saatleri kapsamında 4 saat içinde %90
  Yüksek Öncelikli (öncelik 2) İş ihtiyaçları ile ilgili olan ve kullanıcıların çoğunu / bazılarını etkileyen önemli bir gereksinim içerir. 2 iş günü içinde % 85
  Orta Öncelikli (öncelik 3) Kritik olmayan orta seviyeli ihtiyaçları içerir. 5 iş günü içinde % 80
  Düşük Öncelikli (öncelik 4) etkiye neden olan minimal gereksinimleri içerir veya verilen hizmete majör etkisi olmayan ihtiyaçları içerir. Bu bir soru veya estetik bir konu olabilir. 20 iş günü içinde %80

  Çevre Politikası

  Rekabetçi, yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir ürün ve hizmet sunmayı kendisine birinci hedef tayin etmiş Mobildev İletişim Hizmeleri San. ve Tic. A.Ş olarak doğaya ve çevreye karşı sorumlu ve duyarlı bir çevre politikası doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu politika çerçevesinde;

  • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Teknolojiyi etkin ve verimli kullanmak suretiyle karbon ayak izimizi azaltmayı ve elektronik atık geri dönüşümünü sürekli desteklemeyi
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
  taahhüt ediyoruz.
  Kullanıcı Sözleşmesi

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, https://www.mobildev.com/ (“İnternet Sitesi”) ve Mobil uygulama aracılığıyla sunulan her türlü içerik, bilgi ve hizmetlere yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın mülkiyeti, kullanım ve telif hakları, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayınlanan ve ileride yayınlanacak unvan, işletme adı, marka, logo, tasarım ve her türlü içerik İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“MOBİLDEV”) aittir.

  İnternet Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içerik, bilgi ve hizmeti kullanan, İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulamaya üye olan kişi (“KULLANICI”) aşağıda yer verilen şartları kabul etmiş sayılır.

  1. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanım hakkı ve İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki her türlü içeriğin mülkiyet hakkı münhasıran MOBİLDEV’e aittir. KULLANICI, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yaı ziyaret etmek ve İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir içerik, bilgi ve hizmeti kullanmak suretiyle yahut üye olmak MOBİLDEV’in kullanım ve mülkiyet haklarını ihlal edemez, kod ve yazılım da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki herhangi bir veriyi ve/veya içeriği değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayamaz, dağıtamaz, tersine mühendislik yapamaz, ticari veya mesleki maksatla kullanamaz, farklı bir dile çeviremez, zarar veremez, kısmen veya tamamen uyarlayarak bile olsa herhangi bir mecrada kullanamaz ve/veya bağlantı (link) veremez.

  2. KULLANICI, İnternet Sitesi’ni ziyaretlerinde ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla kullanacağı hizmetlerde hukuka, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. KULLANICI hukuka aykırı, kötü niyetli, yetkisiz ve usulsüz eylemlerinden dolayı, cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere, MOBİLDEV ve 3. kişilerin her türlü zararını derhal ve defaten tazmin eder.

  3. KULLANICI sunulan hizmetleri kullanmak dışında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. KULLANICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

  4. MOBİLDEV, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında KULLANICı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal MOBİLDEV ile irtibata geçilmelidir. KULLANICI’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, KULLANICI’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük KULLANICI’ya aittir.

  5. KULLANICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla beyan etmiş olduğu kişisel veriler dahil her türlü verinin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan, geçerliliğinden ve yasal bir hak veya yetki çerçevesinde kullanıldığından şahsen sorumludur. Aksi durumlarda MOBİLDEV’e karşı herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamayacağı gibi MOBİLDEV ve 3. kişilerin maruz kalacağı her türlü zararı derhal ve defaten tazmin eder. MOBİLDEV’in KULLANICI tarafından beyan edilen verilerin doğruluğunu araştırma ve teyit etme sorumluluğu bulunmadığı gibi, söz konusu verilerin gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da MOBİLDEV sorumlu tutulamaz.

  6. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğini, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri sebep göstermeksizin her zaman değiştirmeye, kaldırmaya, geçici ve sürekli olarak erişime kapatmaya yetkilidir. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’ üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak diğer internet sitelerine bağlantı (link) verebilir. KULLANICI, link verilen internet siteleri üzerinde MOBİLDEV’in herhangi bir yönetim ve kontrol hakkı olmadığını, MOBİLDEV’in link verilen sitelere erişilmesinden, bu sitelerdeki reklam, tanıtım, hizmet vb. her türlü içerikten ve yapılan işlemlerden sorumluluğu bulunmadığını gayrikabili rücu olmak üzere kabul eder.

  7. MOBİLDEV İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın güvenli, kesintisiz ve hatasız faaliyet göstermesi hususunda ilgili tüm tedbirleri alarak gerekli özeni göstermekle beraber İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki içeriklerde ve yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya hizmetlerin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti etmemektedir. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanıcılarının işlem ve eylemlerinden, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Siber saldırı, doğal afet, isyan, ayaklanma, kalkışma, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü dışında ve önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi mücbir sebep sayılan tüm hallerde MOBİLDEV belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz.

  8. MOBİLDEV, İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın ziyareti ve hizmetlerin kullanılması kapsamında KULLANICI tarafından sunulan kişisel bilgilerinin korunması ve güvenliği hususunda teknolojik imkanlar ölçüsünde gerekli tüm teknik tedbirleri almıştır.

  9. MOBİLDEV, mevcut ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak KULLANICI bilgilerini saklamaya, yetkili makam ve mercilerle paylaşmaya yetkilidir.

  10. MOBİLDEV, İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen KULLANICI bilgilerini ilgili mevzuat hükümlerine ve/veya KULLANICI’nın onayına uygun olarak tanıtım, pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla kullanabilir.

  11. Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması, sunulmakta olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gibi amaçlarla İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da çerezler kullanılabilmektedir.

  12. MOBİLDEV, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartlarında sebep göstermeksizin her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerek Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. KULLANICI, İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişmeye ve sunulan hizmetleri kullanmaya devam ettikçe ilgili değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

  13. MOBİLDEV, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla konusu suç oluşturan eylemleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

  14. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, MOBİLDEV’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  15. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

  16. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

  17. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama hakkında veya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile ilgili uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Marka ve Teklif Hakları

  Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (Mobildev) olarak fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz. Üçüncü kişilerin de aynı şekilde Mobildev’in fikri mülkiyet haklarına saygılı davranmasını bekler ve olası ihlaller karşısında ivedilikle hareket geçeriz.

  Mobildev’in internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer yazılımlarında yer alan üçüncü şahıslara ait içerikler haricindeki her türlü bilgi ve içeriğin telif, marka ve diğer mülkiyet hakları münhasıran Mobildev’e aittir.

  Mobildev’in internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer yazılımlarındaki bilgi ve belgeler çevrimiçi sistemde görüntülenmesi haricinde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kamuya açık bir şekilde gösterilemez, uygulanamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

  Fikri mülkiyet haklarımızın herhangi birinin kötüye kullanılması veya ihlal edilmesi gibi bir olaya şahit olmanız halinde doğrudan bizimle iletişim geçmenizi rica ederiz.

  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

  Mobildev İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (MOBİLDEV), rüşvet ve yolsuzluğu önlemek adına ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum konusunda kararlıdır. Hizmet ve faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda en yüksek standartları sağlamayı hedeflemektedir.

  MOBİLDEV, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel görevlerini ve amaçlarını; süreç paydaşlarını, paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile beraber; bireyler, tüzel kişiler, resmi kuruluşlar ve temsilciler de dahil üçüncü taraflarla olan ilişkileri de kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadele sisteminin temel ilkelerini tanımlamıştır. MOBİLDEV ulusal ve uluslarası mevzuat, ilkeler ve en iyi uygulamalar uyarınca “MOBİLDEV Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nı oluşturmuştur. MOBİLDEV Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm MOBİLDEV çalışanlarını, iş ortaklarımızı, mal ve hizmet tedarikçilerimizi ve onların çalışanlarını kapsamaktadır.

  MOBİLDEV olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı SIFIR TOLERANS politikasını benimsemekteyiz.
  Bu bağlamda;

  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uymayı,
  • Yaptığımız işler içerisinde en küçük proje uygulamasından, en stratejik ve önemli proje adımına kadar her türlü faaliyetimizde iş ahlakından ve etik değerlerinden kesinlikle ödün vermemeyi,
  • Bilgilendirmeler ve eğitimler aracılığı ile çalışanları ve müşterisi olan/olmayan gerçek/ tüzel kişiler arasında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kültürünü geliştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında ilgili tüm mevzuata öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarımızla ilgili mevzuata ve etik değerlendirmeye uygun davranmayı,
  • Faaliyetlerimizi sürdürürken bize haksız ve hukuka aykırı bir avantaj/çıkar sağlayacak; tarafsızlığa şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermemeyi, almamayı, teklif etmemeyi,
  • Rüşvetin teklif ve/veya kabul edilmesi, azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personel ile derhal ilişiğimizi kesmeyi,
  • Yolsuzluk faaliyetlerini belirleme ve sınırlamak için önlemler geliştirerek gerekli tedbirleri almayı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.


  İletişim Bilgileri

  Ticaret Unvanı : Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  Yetkili kişi : Ozan Özgür Erdoğan
  Ticaret Sicil Numarası : 538515 (İstanbul Ticaret Sicili)
  Şirket Merkezi : Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul
  E-Bülten Aboneliği Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622042115500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde bulunan Mobildev İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MOBİLDEV”) olarak kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen kapsam dahilinde kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği, aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak geniş anlamda işlenmesi ve gizliliğin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  İşbu Aydınlatma Metninde Şirketimiz tarafından yayınlanacak bültenler için E-bülten aboneliği sürecine özgü Şirketimizin kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin şahsınızın aydınlatılması amaçlanmıştır.

  A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİLER
  Kimlik Bilgileri Ad Soyad
  İletişim Bilgileri İş E-Posta Adresi, Telefon Numarası

  B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddesi uyarınca aşağıda belirtilen işleme amaçları ve ilgili hukuki sebep dahilinde işlenecektir.

  • E-Bülten gönderimi ve bilgilendirme,
  Açık rızanız kapsamında bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanan ad-soyad, cep telefonu ve e-posta bilgileriniz işlenecektir.

  • İşlem güvenliğinin sağlanması,
  Kanunlarda açıkça öngörülmesi şartıyla işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) işlenecektir.

  • Ticari iletişim,
  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik süreçlerinin iyileştirilmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak açık rıza alınması sebebine veya açık rıza alınması zorunlu olmayan haller için KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) düzenlemesi uyarınca “meşru menfaatimiz” kapsamında ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için de işlenebilecektir.

  C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak

  • E-posta ve sms gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılar,
  • Yurtiçinde yerleşik yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.

  D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

  İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz internet sitemizdeki bülten aboneliği sekmesinin doldurulması suretiyle otomatik yollarla ve yazılı olarak toplanabilecektir.

  E. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

  Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden MOBİLDEV tarafından verilerinizin işlendiği kapsam dahilinde Esentepe Mahallesi D-100 Güney Yanyol Cad. No:25 D:147-151 34870 Soğanlık Kartal, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla veya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman;

  a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise elle atılmış imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

  yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

  Mobildev Kalite Politikası

  Amaç : Mobildev, müşteri ve iş ortaklarına karşı güvenilir, taahütlerine uygun, çevreye ve topluma saygılı, sürdürülebilinir ürün ve hizmetleri sunmak amacıyla yenilikçi ve geliştirilebilinir kalite politikalarını benimsemiştir.

  Esaslar : Bu amacımız doğrultusunda; 

  • Müşterilerimizin beklentilerini, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz kalitesiyle tam olarak karşılamaktadır.
  • Kalite ve kalitenin iyileştirilmesi üst yönetimden stajyere kadar her çalışanın sorumluluğundadır.
  • Süreçlerimizin ve sistemlerimizin işleyiş kaynağını, müşteri beklentileri, ulusal ve uluslararası standartlar, bilgimiz ve tecrübemiz oluşturmaktadır. Süreçlerin tanımlanması ve bunlara uyulması kalite hedeflerimizdendir.
  • Belirlenen süreçler üzerinde kalite politikalarına uymamız, sürekli olarak iyileştirmeyi, etkin yönetim sistemini sağlar ve verimliliği artırır.
  • Sistematik olarak sürekli iyileştirmede hataların tekrarının önlenmesi ve hatalar sonucu oluşabilecek kusurların ortadan kaldırabilmesi için kalite güvence metotları ve araçları kullanılmaktadır.
  • Yüksek kalitede ürün sunabilmek adına tedarikçilerimizin de bizim benimsediğimiz yüksek kalite standartlarına uyması beklenmektedir.
  • Yasalarda belirtilen şartlara uyar. Bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip, bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.
  • Müşteri ve iş ortaklarının değişen ihtiyaçlarına ve kanunlara uyum için her zaman hızlı ve en yeni teknolojileri kullanarak cevap verilir. Teknoloji sektöründeki deneyimlerimiz ile birlikte çalıştığımız firmalara, kanunlarla uyumlu, yüksek güvenlikli ürün ve servisler sunarız.
  • Mobildev, birlikte çalıştığı firmaların rekabet yolculuklarına, her zaman kendini geliştirerek eşlik eder. Firmaların büyümesine yenilikçi bakış açısıyla katkı sağlayarak, katma değerli ve eşsiz ürün ve servisleri ile firmaların, sektörlerinde ve rekabet ettikleri pazarda lider kalmalarını sürekli hale getirir.
  Mobildev Müşteri Memnuniyet Politikası

  Amaç : Müşterilerimizin ve ilgili tarafların bildirimlerini, müşteri odaklı yaklaşımla ele alarak, etkili ve verimli bir sistemle en hızlı şekilde çözüme ulaştırarak, proseslerimizi sürekli iyileştirmek ve sonucunda “Müşteri Memnuniyetini” arttırmaktır.

  Esaslar : Bu amacımız doğrultusunda; 

  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almayı,
  • Etik kurallar, temel değerlerimiz ve müşterilerimize söz verdiğimiz şartlar ile uyumlu olarak, faaliyetlerimiz kapsamında yer alan standartlara ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde ürün ve hizmet sunmayı,
  • Satış öncesinde ve satış sonrasında tüm süreçlerimizi “müşteri odaklı" bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi,
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini kolayca iletmesi için gerekli iletişim altyapısının sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Müşterilerin ihtiyaç, beklentileri, şikayet ve önerileri doğrultusunda gerçekleşen çözümleri kalıcı hale getirerek sistemi sürekli iyileştirmeyi.
  • Müşterilerimizi tanımayı, onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz etmeyi, bu ihtiyaç ve beklentileri tam zamanında karşılayarak, üstün müşteri memnuniyetini sağlamayı ve bu faaliyetleri, sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi,
  • Müşterilerimizin her geri bildirimi yasal mevzuat şartlarına tam uyum içinde adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirmeyi ve çözüm için gerekli desteği vermeyi,sorunun kök nedenini bularak benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli süreç değişikliklerini yapmayı,
  • Müşterilerimizin yaşadığı sorunu giderirken, müşterilerimiz ile yapılmış olan sözleşme şartlarına uyumu gözeterek; en hızlı ve ekonomik biçimde çalışmaları tamamlamayı,
  • Müşteri ve iş ortaklarının değişen ihtiyaçlarına ve kanunlara her zaman hızlı ve en yeni teknolojileri kullanarak cevap vererek, teknoloji sektöründeki deneyimlerimiz ile birlikte çalıştığımız firmalara kanunlara uyumlu, yüksek güvenlikli ürün ve servisler sunmayı,
  • Birlikte çalıştığı firmaların rekabet yolculuklarına, her zaman kendini geliştirerek eşlik ederek, firmaların büyümesine yenilikçi bakış açısıyla katkı sağlayarak, katma değerli ve eşsiz ürün ve servisleri ile firmaların, sektörlerinde ve rekabet ettikleri pazarda lider kalmalarını sürekli hale getirmeyi,
  • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının etkili biçimde yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynakları temin etmeyi

  taahhüt ederiz.