6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkında

selen guvenc
Mart 15, 2024
  • 739

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun GDPR ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin değişiklikleri de içeren kanuni düzenleme 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler kapsamında;

 • Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı konusunda açık rıza yöntemine ilaveten yeterlilik kararı, uygun güvenceler ve arızi durumlar uygulamasına geçilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı (özel mevzuat hükümleri saklı olmak üzere bulut ortamında yurtdışına kişisel veri aktarımı dahil), kapsamında Kurum tarafından bir yönetmelik yayınlanacaktır. 

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik istisnalar genişletilmiştir.

Değişikliklerin tümüne ilişkin bilgi notu aşağıdaki gibidir;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun GDPR ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin değişiklikleri de içeren kanuni düzenleme 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Yenilikler

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımında açık rızayı önceleyen uygulamadan vazgeçilmekte olup, değişiklik ile kişisel verilerin yurt dışına aktarımında hem veri sorumluları hem de veri işleyenler tarafından gerçekleştirilecek aktarımlar için aşağıda belirtilen gereklilikler aranmaktadır. 

i. Aktarımın yapılacağı ülke hakkında Kurul'un yeterlilik kararı bulunması.

ii. Yeterlik kararının bulunmaması ancak ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkanının bulunması kaydıyla aşağıdaki şartlardan biri:

a. Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi,

b. Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı,

c. Kurul tarafından ilan edilen standart sözleşmenin varlığı ve sözleşmenin akdedildiğine ilişkin olarak 5 (beş) iş günü içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na  bildirim şartının sağlanması (bildirim yapılmaması haline özgü 50.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması düzenlenmiştir), veya

d. Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

Tek sefere mahsus, arızi veri aktarımları için ise bazı istisnalar belirlenmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki, bu istisnalar, süreklilik arz eden veri aktarımlarına uygulanamayacaktır. Diğer bir önemli husus ise sonraki aktarımlar bakımından da veri aktarım kurallarının geçerli olacağının belirtilmiş olmasıdır.

Yurt dışına aktarıma ilişkin usul ve esaslar ise çıkarılacak bir yönetmelik ile ayrıca düzenlenecektir. 

Yeni düzenleme 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği için  1 Eylül 2024'e kadar açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen yurt dışına veri aktarım işlemlerinin yeni düzenlemeye uygun hale getirilmesi gerekecektir. Veri Sorumluları, 1 Eylül 2024 tarihine kadar açık rızaya dayalı olarak yurt dışına veri aktarmaya devam edebilecektir.

2- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Yenilikler

Özel nitelikli kişisel veriler altındaki sağlık ve cinsel hayata ilişkin veri ve diğer özel nitelikli kişisel veri ayrımı kaldırılmış ve işlenme şartları için öngörülen hukuka uygunluk sebepleri genişletilmiştir.

Bu duruma göre özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi:

  • İlgili kişinin açık rızasının olması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,
  • İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
  • Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması halinde mümkündür.

3- Kurul Kararlarına İtiraz Görevli Mahkeme Hakkında Yenilik

01.06.2024 tarihinden itibaren Kurum’un uyguladığı idari para cezalarına karşı itirazlarda İdare Mahkemesi görevli olacaktır. İlgili İçerik
Duyurular

2024'te Dijital Reklamcılıkta Yeni Yönelimler: Programatik Reklamın Geleceği

Dijital reklamcılık, sürekli olarak evrilen ve değişen bir alan. Teknolojideki hızlı ilerlemeler ve tüketici davranışlarındaki değişimler, pazarlamacıları sürekli olarak yeni yöntemler aramaya yönlendiriyor. Bu yönelimlerden biri de programatik reklam.

selen guvenc Nisan 4

Acil Durumlarda Hızla Koordine Olun!

Doğal afetler, yangınlar, sağlık krizleri, toplumsal olaylar gibi beklenmedik durumlar, ani müdahale ve koordinasyon gerektirir. Bu noktada, hızlı ve etkili bir iletişim ve yönetim sistemi, yaşanan krizlerin etkilerini en aza indirmekte hayati önem taşır.

selen guvenc Nisan 4

Google İzin Modu V2: Barış Gürbüzler'den Tavsiyeler

Barış Gürbüzler, Google İzin Modu V2'nin nasıl çalıştığını, işletmelerin bu modu nasıl kullanabileceğini ve bu kullanımın pazarlama stratejilerine nasıl etki edebileceğini detaylı bir şekilde anlattı.

selen guvenc Nisan 4

QR Kodlu Kimlik Avı Saldırıları: Tehdit Aktörleri Artık Sizden Online Alışveriş Yapıyor

Son yıllarda QR kodları eskisinden daha verimli ve kullanışlı bir şekilde yeniden ortaya çıkan birçok teknolojiden biri oldu.

selen guvenc Nisan 4

İşletmeler 2024'te Riskleri Nasıl Azaltabilir ve Uyumluluğu Nasıl Koruyabilir?

Hassas içerik iletişimlerinin gizliliğini ve uyumluluğunu yönetmenin zor olmasının bir nedeni de, pek çok ortak aracın silolarda bulunması ve farklı bir çağda geliştirilmiş olmasıdır. Peki 2024'te dikkat edilmesi gereken diğer önemli konular nelerdir?

selen guvenc Nisan 4

Mobildev Pazarlama Sohbetleri: Dünya Markası Olmanın Tam Zamanı!

Mobildev Pazarlama Sohbetleri webinar serimiz, 19 Nisan Cuma günü gerçekleşecek olan "Dünya Markası Olmanın Tam Zamanı!" konulu on dördüncü webinarı ile devam ediyor.

selen guvenc Nisan 4

Bültene Üye Ol

İşinizi geliştirmenize katkı sağlayacak, başarılı örnekleri, sektörel gelişmeleri ve kampanyaları kaçırmayın.