Verilerinizi Doğru Yönetin!

KVKK, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı yasal çerçeveyi, kişisel ve kurumsal sorumlulukları, gerekli yükümlülükleri de belirlemiştir. Bu sayede kanun, verilerin kim tarafından, ne amaca yönelik toplanacağını, ne şekilde kullanılacağını ve nasıl yok/imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

Product Mockup
Veri İşleme Faaliyetleri Nelerdir?

Verileri toplama, kaydetme, paylaşma, depolama, saklama, okuma, değiştirme, açıklama, imha/yok etme vb. birçok işlem veri işleme faaliyetidir. KVK kuralları, “otomatik yollarla işlenen” ifadesi ile esas olarak dijital ortamda işlenen verileri kapsama alır.

KVKK Uyum Nedir ?

KVKK uyum süreci, bir işletmenin kişisel verileri nasıl işlediğini, hangi verileri topladığını, hangi amaçlarla kullandığını, verileri kimlerle paylaştığını ve verilerin nasıl güvende tutulduğunu belirlemekle başlar. İşletmeler, bu verileri işlerken kişilerin veri güvenliğini ve mahremiyetini korumakla yükümlüdür.

KVKK uyum süreci, bir işletmenin veri güvenliği politikalarını güncellemesini, veri işleme süreçlerini gözden geçirmesini, verilerin saklanması ve paylaşılması ile ilgili prosedürlerin oluşturulmasını ve bu prosedürlerin uygulanmasını içerir. İşletmeler, KVKK uygulamalarına uygun olarak veri ihlalleri olasılığını azaltmak için teknolojik altyapılarını güçlendirmeli ve personelini eğitmeli ve bilinçlendirmelidir.

KVKK uyum süreci, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırabilir, müşteri güvenini kazanabilir ve veri ihlallerinden kaynaklanan yasal yükümlülüklerden kaçınmalarını sağlayabilir. Ayrıca, işletmelerin kişisel verileri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir ve bu verilerin işletmenin stratejik hedeflerine katkı sağlamasına olanak tanır.

KVKK’da Açık Rıza Nedir?

Açık rıza; Belirli bir konu hakkında bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Kişiler açık rıza aracılığı ile onay veya izni vererek, kendilerine ait kişisel verilerin, saklanmasına, işlenmesine, belirli sınırlarla onaylamış, izin vermiş olurlar. Aynı zamanda kişiler yine kendi açık rızaları ile istedikleri zaman verdikleri izinleri geri çekebilirler. KVVK’ya göre; açık rıza yazılı olarak, elektronik/dijital olarak alınabilir.

KVKK’da Aydınlatma Nedir?

Veri sorumlularının, kişileri izin verecekleri kişisel bilgileri için, bu bilgilerin kim tarafından saklanacağı, hangi amaçla, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı gibi konularda veri sahibini aydınlatması gerekir. Kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişilerin, verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki gerekçelerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği konusunda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin KVKK rehberini ise buradan inceleyebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri "veri sorumlusu" olarak kabul edilirler ve ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğar. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri arasında bir farklılık yoktur. Yani, bir işletme ya da bir kamu kurumu, müşteri bilgileri ya da çalışan verileri gibi kişisel verileri işleyen bir veri sorumlusu olarak kabul edilebilir. Veri sorumlusu, veri işleme faaliyetlerinin yasal, etik ve uygun olduğundan emin olmakla yükümlüdür.