Verilerinizi Doğru Yönetin!

KVKK, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı yasal çerçeveyi, kişisel ve kurumsal sorumlulukları, gerekli yükümlülükleri de belirlemiştir. Bu sayede kanun, verilerin kim tarafından, ne amaca yönelik toplanacağını, ne şekilde kullanılacağını ve nasıl yok/imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

Product Mockup
Veri İşleme Faaliyetleri Nelerdir?

Verileri toplama, kaydetme, paylaşma, depolama, saklama, okuma, değiştirme, açıklama, imha/yok etme vb. birçok işlem veri işleme faaliyetidir. KVK kuralları, “otomatik yollarla işlenen” ifadesi ile esas olarak dijital ortamda işlenen verileri kapsama alır.

KVKK’da Açık Rıza Nedir?

Açık rıza; Belirli bir konu hakkında bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Kişiler açık rıza aracılığı ile onay veya izni vererek, kendilerine ait kişisel verilerin, saklanmasına, işlenmesine, belirli sınırlarla onaylamış, izin vermiş olurlar. Aynı zamanda kişiler yine kendi açık rızaları ile istedikleri zaman verdikleri izinleri geri çekebilirler. KVVK’ya göre; açık rıza yazılı olarak, elektronik/dijital olarak alınabilir.

KVKK’da Aydınlatma Nedir?

Veri sorumlularının, kişileri izin verecekleri kişisel bilgileri için, bu bilgilerin kim tarafından saklanacağı, hangi amaçla, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı gibi konularda veri sahibini aydınlatması gerekir. Kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişilerin, verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki gerekçelerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği konusunda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin KVKK rehberini ise buradan inceleyebilirsiniz.